مجموعه رشته‌های زیر گروه ۱ علوم تجربی که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسانی هستند، عبارتند از:

 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • دامپزشکی
 • مامایی
 • پرستاری
 • اتاق عمل
 • علوم تغذیه
 • فیزیوتراپی
 • بینایی سنجی، شنوایی سنجی
 • هوشبری
 • اعضای مصنوعی
 • بهداشت و بازرسی گوشت
 • بهداشت مواد غذایی
 • دبیری زیست شناسی
 • دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
 • روانشناسی
 • زیست شناسی
 • زیست شناسی سلولی مولکولی
 • علوم آزمایشگاهی
 • علوم و صنایع غذایی
 • کاردانی بهداشت حرفه ای
 • کاردانی بهداشت محیط
 • کاردانی ساخت پروتزهای دندانی
 • کاردانی تکنولوژی
 • کاردانی مامایی
 • کاردانی دامپزشکی
 • کاردرمانی
 • کارشناسی بهداشت محیط
 • کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی
 • کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی
 • کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
 • گفتار درمانی
 • مدیریت و کمیسر دریایی

مجموعه رشته های زیر گروه ۲ علوم تجربی

در زمان انتخاب رشته کنکور تجربی به رشته های زیر گروه ۲ علوم تجربی حتماً دقت کنید که دروس امتحانی آن‌ها دارای ضرایب یکسانی هستند، عبارتند از:

 • داروسازی
 • شیمی
 • دبیری شیمی
 • کاردانی بازیافت مواد زائد و جامد
 • کاردانی شیمی
 • کاردانی شیمی آزمایشگاهی
 • کارشناسی بهداشت حرفه ای
 • کارشناسی بهداشت عمومی
 • کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای
 • کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

مجموعه رشته های زیر گروه ۳ علوم تجربی

که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسانی هستند عبارتند از:

 • زمین شناسی
 • دبیری زمین شناسی
 • زمین شناسی کاربردی

مجموعه رشته های زیر گروه ۴ علوم تجربی

به مجموعه رشته‌های زیر گروه ۴ علوم تجربی در زمان انتخاب رشته کنکور تجربی ۱۴۰۰دقت کنید که دروس امتحانی آن‌ها دارای ضرایب یکسانی هستند. عبارتند از:

 • اطلاعات نظامی
 • الهیات و معارف اسلامی
 • امور گمرکی
 • حسابداری
 • خبرنگاری
 • علوم اقتصادی
 • علوم انتظامی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • کاردانی امور بانکی
 • کاردانی امور بیمه
 • کاردانی امور دولتی
 • کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی
 • کاردانی علمی کاربردی روابط کار
 • کاردانی علوم پایه انتظامی
 • کاردانی علوم نظامی
 • کاردانی کتابداری
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
 • کاردانی مدیریت جهانگردی
 • کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی
 • کاردانی مدیریت گمرکی
 • کاردانی مدیریت هتلداری
 • کتابداری
 • مدیریت اطلاعات و ارتباطات
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت فرهنگی هنری
 •  مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • مدیریت گمرکی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت هتلداری
 • مدیریت امور بانکی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت بیمه اکو