• رشته زبان و ادبیات فارسی
 • رشته جغرافیای سیاسی
 • رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی
 • رشته ژئومورفولوژي
 • رشته آب و هواشناسی
 • رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • رشته زبان و ادبیات عرب
 • رشته علوم اقتصادی
 • رشته فیزیولوژی ورزشی
 • رشته آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی
 • رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
 • رشته بیومکانیک ورزشی
 • رشته تاریخ اسلام
 • رشته تاریخ ایران دوره اسلامی
 • رشته تاریخ ایران قبل از اسلام
 • رشته علوم اجتماعی
 • رشته جمعيت شناسي
 • رشته مددكاري اجتماعي
 • رشته علوم قرآن و حدیث
 • رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی
 • رشته ادیان و عرفان
 • رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • رشته فلسفه کلام
 • رشته فقه شافعی
 • رشته فلسفه
 • رشته فلسفه منطق
 • رشته فلسفه علم
 • رشته فلسفه تعلیم و تربیت
 • رشته برنامه ریزی دسی
 • رشته مدیریت آموزشی
 • رشته روانشناسی تربیتی
 • رشته تکنولوژی آموزشی
 • رشته آموزش عالی
 • رشته روانشناسی آموزش کودکان استثنایی
 • رشته مشاوره
 • رشته سنجش و اندازه گیری
 • رشته روان شناسی
 • رشته علوم كتابداری(علم اطلاعات و دانش شناسی)
 • رشته حقوق عمومی
 • رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 •  رشته حقوق بين الملل عمومي
 • رشته حقوق خصوصي
 • رشته حقوق نفت و گاز
 • رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
 • رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی
 • رشته مدیریت دولتی
 • رشته مدیریت صنعتی
 • رشته مدیریت رسانه و اطلاعات
 • رشته مدیریت پیشگیری از جرم،جرم یابی و ایمنی ترافیک
 • رشته مدیریت فناوری اطلاعات
 • رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
 • رشته کارافرینی،اینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
 • رشته گردشگری
 • رشته مالی
 • شته حسابداری
 • رشته علوم ارتباطات
 • رشته باستان شناسي
 • رشته محیط زیست
 • رشته مطالعات زنان
 • رشته مدرسی معارف اسلامی
 •